Haber Detayı
26 Ekim 2011 - Çarşamba 18:53
 
TÜRKLÜĞÜ KURTARMAYA ÇALIŞAN UYANIK YAHUDİ
- Haberi
TÜRKLÜĞÜ KURTARMAYA ÇALIŞAN UYANIK YAHUDİ

[email protected]   TÜRKLÜĞÜ KURTARMAYA ÇALIŞAN UYANIK YAHUDİ     Bu yazımızda sizlerle uyanık bir Yahudi’nin Türklüğü kurtarmak adına çevirdiği entrikaları paylaşacağım.Asıl amacı, ne Türklüğü kurtarmak, nede Kemalizmi benimsediği için Kemalizmi savunmak. Tek amacı Türklüğü ve Kemalizmi kullanarak faaliyet heybesine konulanı hayata geçirmek ve İslam dini düşmanlığı yapmak.   Peşinen şunu ifade etmek isterim; amacım, ne Türk düşmanlığı yapmak, nede hortlatmak. Bu yazıyı yazmakta ki emelim, tarihte Türk olmadığı ve benimsemediği halde, Türklüğü kullanarak bu aziz milletin mukaddesatına savaş açan, bu renksiz insanları sizlere tanıtmak. Çünkü tarihi bilmek ve tarihten ders almak istikbalde sağlam ve emin adım atmayı temin eder. Ve tarih tekerrürden ibaret olduğuna göre, böyle çirkinliklerin asla tekerrür etmesi arzulanmayacak bir hadisedir.   Tekin Alp. Asıl adı Moiz Kohen’dir. 1883 yılında Selanik’te doğdu. Bir Osmanlı Yahudi’si olan Moiz Kohen’in asıl mesleği gazetecilik, avukatlık ve yazarlıktır. 2. Meşrutiyet sonrası Selanik’te tanıştığı Ziya Gökalp ile Türkçülük üzerine araştırmalar yaparak çeşitli kitaplar yazmıştır.   Kemalizm söyleminin ilk mucidi olan Moiz Kohen, asıl isim ve milliyetini gizleyerek Tekin Alp takma adını kullanmıştır. Yahudi Moiz Kohen, Türk ırkıyla ilgili yaptığı araştırmaları ile meşhurdur. Ziya Gökalp’ın da  akıl hocası olan bu Yahudi’nin  1936’da yayınlanan birde Kemalizm isimin de bir kitabı vardır. Moiz Kohen bu kitabında mukaddes dinimize saldırarak“kahrolsun şeriat (İslam dini) ve hükümeti” deyip ağır hakaretlerde bulunmuştur. Hatta bazı aydın geçinen zavallı yazarlardan biri onun bu kitabı için Türklerin Kitab-ı Mukaddesi benzetmesini yapmıştır. Bir Avrupalı tarihçi kendisine Pantürkizm hareketinin yaratıcısı ve eserine de Pantürkizm siyasetinin Kitab-ı Mukaddesi payesini vermiştir.   Moiz Kohen Osmanlı devletinin ve islamiyetin ortadan kaldırılması için faaliyet gösteren yerli Yahudiler içerisinde en etkin üç isimden biridir. Diğer iki isme gelince onlarda Emanuel Karasso ile Hahambaşı Haim Naum’dur.  XX. Asrın başlarında bu üç Yahudi, Osmanlının yıkılması ve Sultan Abdulhamid’in devrilmesi için olağanüstü gayret göstermişlerdir. Siyonizm’in  Osmanlıda ki temsilcileri olan bu Yahudilerden Moiz Kohen, Selanik’ten İstanbul’a gelerek faaliyetlerine burada devam etmiştir.   İstanbul’da  Ziya Gökalp ile işbirliği yaparak, Onunla Türk Milliyetçiliği üzerine bir takım projeler geliştirdi. Kendisi adete koyu bir Türk Milliyetçisiymiş gibi davranarak Ziya Gökalp’ıda etkileyen bu sahte Türk ve halis Yahudi Moiz Kohen, İngilizlerin ve Siyonizm’in  katkılarıyla Abdulhamid’i iktidardan düşürdükten sonra Gökalp ile beraber Türk ırkıyla ilgili geniş araştırmalara girerek, bu konuda çeşitli kitaplar yazmıştır.   Moiz Kohen, eski arkadaşı ve sırdaşı Ziya Gökalp’in ölümünden yaklaşık on yıl sonra yazdığı Kemalizm isimli kitabında, Gökalp’ın söylediği Türk Milletindenim, İslam ümmetindenim ve Avrupa medeniyetindenim sözüne gönderme yaparak, kendisinin bu yolda tam kemale ermediğini ve onun Türklüğünün bir nevi teslisten ibaret olduğunu söylemiştir.   Ziya Gökalp gibi bir Turancıyı bile Türkçülük konusunda pasif gören Moiz Kohen, Türkçülüğü kurtarmaya ancak kendisinin ehil olduğunu ima ederek Tekin Alp imzasıyla  “Türk Ruhu”  isimli birde  kitap yazmıştır. Tuhaf! Türklüğü ve Türkçülüğü nereden ve kimden kurtaracaktı bu Yahudi? Ona göre Türklüğü İslamlık yutmuş, onu kurtarmakta kendisine düşmüştü.   19. asırdan itibaren Avrupa tarihçileri ve özelliklede Yahudi asıllı olanları Türk tarihiyle çok yakından ilgilenmeye başlamışlardır. Bir yandan Avrupa’nın ideolojileri Osmanlıda yayılmaya çalışılırken  diğer yandan da İslam’dan önce Türk gelenek ve töreleriyle yakından ilgilenmiştir.   Bir ideoloji ve  doktrin olarak Kemalizm’in fikir babası Mustafa Kemal Atatürk değildir. Maalesef Osmanlı İmparatorluğunun son devrinde zuhur edip Cumhuriyet devrinde de uzun yıllar yaşayan Moiz Kohen’dir.     Moiz Kohen kitap ve makalelerinde asıl ismini kullanmamış, sanki halis kan bir Türkçüymüş gibi sadece Tekin Alp takma adını kullanmıştır. Moiz Kohen’in Kemalizm’i bir doktrin ve ideoloji haline getirdiği kitabının adı Kemalizm’dir.   Nazi Almanya’sında Adolf Hitler führer idi. Ama nasyonal sosyalizmi bir ideoloji ve doktrin haline getiren o değil, yakın arkadaşlarından Roben Bery’dir. Kemalizm de öyle olmuştur. İdeolojiye Mustafa Kemal Atatürk’ün ismi verilmiştir. Fakat bunu nazariye haline getirmek işini, Moiz Kohen üzerine almıştır. İslam düşmanı bir Türk kavmiyetçiliği uydurmak, dinin yerine koymak üzere bir ideoloji düzmek için çalışanların başında Tekin Alp ismini kullanan bu adam gelir.   19. asır ve 20. asrın ilk çeyreğinde bazı Yahudiler Türklüğe pek merak saldılar. Türkleri büyük İslam camiasından koparıp, onlara İslam’la uyuşmayan yeni bir kimlik,  yeni bir din ve yeni ideolojiler kazandırmak için çok çalışmışlardır.   Moiz Kohen, vaktiyle, kendi ırkının Osmanlıya sığındığını unutmuş ve muhteşem imparatorluğun kurucusu büyük insan Osman Bey’e dil uzatarak, ona  hakaret babından olmak üzere kabile reisi demektedir. Kemalizm isimli kitabının 70. sayfasında aynen şöyle demektedir; “ Yeni devlet, müessisi olan  kabile reisinin ismine izafe edilmiş”.Osmanlı tabirini bile kaldırdı ve alaycı bir dille büyük imparatorluğu anlattı.   “Tarihin muhtelif devirlerinde, hatırası, el’an beşeriyet tarihini güzelleştiren, muazzam imparatorluklar kurmuş büyük bir milleti, bir kabile reisinin adı ile anmanın esasen ne manası vardır?”diyerek yüce bir cihan imparatorluğunun kurucusu olan Osman Bey’i unutturmaya çalışmaktadır.   1946’dan itibaren İstanbul CHP il genel meclisinde Beyoğlu üyesi olarak bulundu ve 1950 senesinde CHP İstanbul milletvekili adayı oldu. 1961’de öldü. 1948 yılında, “ Türk basın hayatında elli yılını doldurmuş yazarlar için” yapılan jübileye katılan üç Yahudi yazardan biride Moiz Kohen’dir. Moiz Kohen, asıl adını ancak bir kitabında ve birkaç makalesinde kullanmıştır. Sayısı hayli kabarık olan eserlerinin çoğunda “Tekin Alp” ve bazılarında da “ Munis Tekin Alp”  takma adını kullandığı için, Türk okuyucuları kendisini Türk ve Müslüman zannetmişler ve bu Yahudi yazar tarafından aldatılmışlardır.   Kendisini Türk diye yutturmaya çalışan bu kurnaz Yahudi, Müslüman sarığına saldırmayı bir marifet bilmiş, sarığın ve İslam’ın  en büyük düşmanı olduğu hezeyanını diline dolayarak bu günkü din/ İslam karşıtlarına zemin ve malzeme hazırlamıştır.   Moiz Kohen bu aziz milletin ecdadının kılık kıyafetini şu düşmanca sözlerle kitabında eleştiriyordu; “ Sarığın festen çok daha tehlikeli olduğu söylemek zaittir. Sarık bir meniz ve bir tılsım değil, o, bir düşmandı ve şeriatın ( İslam’ın)  ta kendisi idi.”   Kemalizm isimli kitap’ının 99. ve 100. sayfasında bu aziz milletin asimile olmak ve batılılaşmak noktasında gösterdiği onurlu duruşu çarpıtarak ve alay ederek şu şekilde ifade ediyor; “ Türk milleti, tıpkı öteki Müslüman milletler gibi, gayri İslam diyarından gelen yenilikleri reddediyordu. Kafirler gibi hareket etmek, onlar gibi giyinmek, onların usul ve adetini almak, şeriat-ı muhammediyye’yi (İslam-ı) inkar etmek demekti. Asırlarca süren bu zihniyet, nihayet tahteşşuur’a kadar sokulmuştu.   Binlerce misal arasında bir tanesini zikretmiş olmak için diyebiliriz ki, en münevver, din nokta-i nazarından en serbest düşünen Türk’ler bile,  Avrupalı serpuşu olan şapkayı giymeyi, affedilmez bir dinsizlik olarak kabul ediyorlardı.  Bir serpuşa, bu derece şuursuz, iradesiz bir inatla  sarılan bir milletin zihniyeti nasıl değiştirilebilir?” Moiz Kohen bu sözlerle demek istiyor ki, bu aziz milleti batılılaştırmak, dininden, örfünden, adetlerinden ve ananelerinden uzaklaştırıp, asimile etmek, ehlileştirmek, fantoşlaştırmak ve sulandırmak için, mutlaka özel bir yöntem uygulanması lazım.   Son söz; Mason Teşkilatını ülkemizde teşkilatlandıran, Moiz Kohen isimli sahte Türkçü olan bu adamdır. Ticari bağlarla Hıristiyan Avrupa’ya bağlanmış olan Kohen, aldığı komisyonların karşılığı olarak ülkemizde bu dinsiz ve milliyetsiz, toplumları yalnız kendi çıkarları için sömüren putperest mason teşkilatını kurmuş ve teşkilatlandırmıştır. Unutmamalıyız ki, günümüz Yahudileri de toplumumuzun dini ve milliyetçi duygularına saygı göstermemekte, üç kuruşluk menfaatleri için mukaddesatımızı hiçe saymaktadırlar. Moiz Kohen’lerin  torunları  bu kuvveti mason teşkilatından almaktadırlar. Bu teşkilat toplumumuzu idare edenleri saflarında bulundurmaktadır. Localarda Yahudilerle müşterek putperest toplantılar yapılırken Müslüman bir vatandaşın dini hizmetlerde bulunması yasaklanmakta, karşısında bazı kuvvetler dikilmektedir. Elbette ki,  bundan en çok memnun olanlar  ve bunları irtica olarak gösterenler sütunlarında bir hakim edasıyla dinsizliğe bakmadan Müslüman milletimize yol gösteren, cebimizden komisyon alan Yahudiler ve dönmelerdir.  
Kaynak: Editör:
Etiketler: TÜRKLÜĞÜ, KURTARMAYA, ÇALIŞAN, UYANIK, YAHUDİ,
Yorumlar
Haber Yazılımı