Haber Detayı
09 Mayıs 2012 - Çarşamba 02:29
 
SPONSORLUK İŞLEMLERİ - 1
- Haberi
SPONSORLUK İŞLEMLERİ - 1

SPONSORLUK  İŞLEMLERİ - 1 Sponsorluk harcamalarının Türkiye’de ve Dünyadaki yeri günümüzde pek çok örneklerle anlatılabilir. Sponsorluk faaliyetlerinin bir kısmı reklam amaçlı yapılmakta olup, diğer bir anlayışta spora ve sporcuya destek ve sportif faaliyetlerin hem amatör hem de profesyonel dalda daha da gelişmesini ve güçlenmesini sağlamak için yapılmaktadır. Firmaların payını arttırmak ve daha da güçlendirmek için kişi yada organizasyona ayni veya nakdi destek de bulunulması sponsorluğu ifade etmektedir. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliğinin Tanımlarbaşlıklı 4.Maddesinde derki; Sponsorluk: Bu Yönetmelik kapsamındaki alanlara gerçek veya tüzel kişilerce, dolaylı olarak ticari fayda sağlamak ya da sosyal sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla iletişim olanakları karşılığında ayni ve/veya nakdi destekte bulunulmasını, Sponsor: Gençlik ve spor tesisleri ile organizasyonlarına, federasyonlara, gençlik ve spor kulüplerine, sporculara; ayni ve/veya nakdi desteklerle sponsorluk yapan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır. GENÇLİK VE SPOR HİZMET VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN SPONSORLUK ESASLARI SPONSORLUK YÖNETMELİĞİ MADDE 6 a)    Ulaşım harcamaları, b) İaşe ve ibate harcamaları, c) Ödüller ve promosyon ürünleri harcamaları, d) Reklam ve tanıtım harcamaları, e) Kırtasiye harcamaları, f) Sağlık ve sigorta harcamaları, g) Malzeme, araç ve gereç alımı ile kiralama harcamaları, h) Tesis kiralama harcamaları, i) Genel Müdürlükçe uygun görülen organizasyonla ilgili diğer harcamalar.   Not: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü sponsorluk Yönetmeliğinde bahsedilmeyen ve Sponsorluk harcamaları adı altında indirilebilen giderler arasında sayılmayan ancak Kurumlar Vergisi kanunu 1 nolu tebliğ ile getirilen Sporcuların transfer edilmesini sağlayacak bonservis bedelleri, kurumlar vergisi yönünden sıkıntı yok ama Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından yapılması istenmeyen ve kabul edilmeyen bu madde kurumlar vergisi yönünden kabul edilmiş olup; bu konuda çözüm getirilmesi gerekir. Çünkü sponsorluk sözleşme süresinin bitimini takip eden 10 gün içinde EK:1 Form ile birlikte sponsorluğu alan tarafından Genel Müdürlüğü gönderilir. Gönderilen bu form’da sponsorluğun gerçekleştiği tutar veya işlemlerden bahsedilir. Eğer kurumlar vergisi yönünden kabul edilen bonservis bedelleri Genel Müdürlükçe kabul edilmediğinden sıkıntı yaşanabilir. Vergi yönünden herhangibir sıkıntı yoktur. SÖZLEŞME YAPILMASI Sponsorluk alan ile sponsorlar arasında her iki tarafın hak ve yükümlülüklerini içeren yazılı sözleşme yapılması zorunludur. Sponsorlarla sözleşme yapmaya sponsorluk hizmetini alan kişi, kurum veya kuruluş yetkilidir.   §       Tarafların kanuni ünvanları ve tebligat adresleri §       Tarafların bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası §       Sponsorluğun konusu §       Yaklaşık sponsorluk bedeli §       Sponsorluğu alanın banka hesap numarası §       Faaliyetin/işin başlama, bitiş tarihleri ve yeri §       Sponsorluğun başlama ve bitiş tarihleri §       Tarafların hakları ve mücbir sebepler dışındaki yükümlülükleri §       Sponsorluk iş ve işlemlerinde uyulacak hususlar §       Tazminat §       Sponsorun taahhüt ettiği işle ilgili üçüncü şahıslarla yaptığı veya yapacağı anlaşmalar §       Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği §       İhtilafların halli §       Sözleşmenin madde adedi ve imza tarihi. SPONSORLUK YAPAMAYACAK  OLANLAR   Aşağıda belirtilen konularda faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler Yönetmeliğin 12. maddesi uyarınca sponsorluk yapamazlar. a) Genel ahlak ve adaba aykırı, zararlı ve kötü alışkanlıkları özendirici faaliyette bulunanlar. b) Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklananlar. c) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. d) Sponsorluk yapan ancak taahhüdünü yerine getirmeyen veya eksik yerine getirenler. e) Vergi ve SSK prim borcu olanlar.   SPONSORLUK YAPILABİLECEK ALANLAR   Ulusal veya uluslararası gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerini desteklemek amacıyla gerçek ve tüzel kişiler aşağıda belirtilen alanlarda sponsorluk yapabilirler. §       Genel Müdürlüğün yıllık faaliyet programında yer alan ulusal veya uluslararası gençlik ve spor organizasyonları, §       Sporcuların transfer bedelleri hariç olmak üzere spor kulüpleri ile federasyonların yıllık programlarında bulunan eğitim ve altyapı faaliyetleri gibi sporun yaygınlaştırılması ve sporcuların desteklenmesine yönelik resmi sportif faaliyetleri, §       Kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimler ile gençlik ve spor kulüplerine ait gençlik ve  spor tesislerinden Genel Müdürlükçe uygun görülenlerin yapımı, ikmali, onarımı ve bakımı, §       Federasyonların veya gençlik ve spor kulüplerinin hizmet ve faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan gençlik ve spor organizasyonları ile sportif araç, gereç ve malzemelerin temini, §       Ferdi lisanslı sporcuların, Genel Müdürlük veya federasyonlarca ferdi olarak katılmalarına izin verilen ulusal veya uluslararası organizasyonları, §       Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile Paralimpik Komitesinin sportif faaliyetlerine ilişkin hizmetleri.   SPONSORLUK VE REKLAM ALINMASINDA UYULACAK HUSUSLAR MADDE 13 Ferdi veya takım sporcuları ile gençlik ve spor kulüpleri ulusal veya uluslararası gençlik ve spor faaliyetlerinde sponsorluktan yararlanabilir ve reklam alabilirler. Sponsorluk ve reklam alınmasında bu Yönetmelikte belirtilen hükümlerin yanında ulusal ve uluslararası federasyonların kuralları geçerlidir. GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇIKARMIŞ OLDUĞU GENELGE 2005/72 Sportif faaliyetlere, sporculara, spor kulüplerine, federasyonlara veya tesislere yapılacak harcamalara ilişkin belgelerin (5340 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 05.05.2005 tarihinden önce imzalanmış olan sözleşmeler kapsamında yapılmış veya yapılacak harcamalar da dahil) tasdik edilme zorunluluğu kaldırılmış bulunmaktadır. (NOT: Önceden Yeminli Mali Müşavirlerce ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlükçe Tasdik etme zorunluluğu vardı yapılan Sponsorluk Harcamalarının yukarıdaki genelge ile bu işleme son verilmiştir.) Devam edecek…
Kaynak: Editör:
Etiketler: SPONSORLUK, İŞLEMLERİ, -, 1 ,
Yorumlar
Haber Yazılımı