Haber Detayı
01 Mart 2012 - Perşembe 02:31
 
ŞİRKET ORTAĞININ ALACAĞININ SERMAYE BORCUNDAN MAHSUBU MÜMKÜN MÜ?
- Haberi
ŞİRKET ORTAĞININ ALACAĞININ SERMAYE BORCUNDAN MAHSUBU MÜMKÜN MÜ?

ŞİRKET ORTAĞININ ALACAĞININ SERMAYE BORCUNDAN MAHSUBU MÜMKÜN MÜ? Şirket ortağının şirkete satmış olduğu mal karşılığında şirkete olan Sermaye Taahhüt borcundan mahsubu mümkün mü? Tevsik kapsamına uymayanlara uygulanacak ceza tutarı ne kadar olacak bu soruların cevapları makalemin konusunu oluşturmaktadır. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 257’nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi ile Maliye Bakanlığına, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka veya benzeri finans kurumlarınca düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirme ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını belirleme yetkisi verilmiştir. Bu yetkiye dayanarak tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğunun kapsamı, işlem tutarı, başlangıç tarihi ve uygulama esasları, yayımlanan 320-323-324-332-337 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde düzenlenmiştir Söz konusu tebliğlerde ayrıntılı olarak belirtildiği üzere; Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenler, defter tutmak zorunda olan çiftçiler, serbest meslek erbabı ile vergiden muaf esnafın kendi aralarında ticari işlemleri ile nihai tüketicilerden (Türkiye'de mukim olmayan yabancılar hariç) mal veya hizmet bedeli olarak yapacakları 10.000-TL’yi aşan tahsilat ve ödemelerinin (01.05.2004 tarihinden sonra 8.000-TL’yi aşan tutarlar üzerindeki tahsilat ve ödemelerin) Bankalar, Özel Finans Kurumları (Katılım Bankaları) ve Posta ve Telgraf Genel Müdürlüğü aracı kılınarak yapılması ve kurumlarca düzenlenen dekont veya hesap bildirim cetvelleri ile tevsiki zorunludur. Tespit edilen tutarın altında kalan tahsilat veya ödemelerin, banka veya finans kurumları ile posta idaresi aracılığıyla yapılması ihtiyaridir. Yine; Tespit edilen tutarı aşan avansların da banka veya özel finans kurumları ile posta idaresince düzenlenen belgelerle tevsiki zorunludur. İşletmelerin kendi ortakları ile diğer gerçek ve tüzel kişilerle olan ve herhangi bir ticari içeriği olmayan nakit hareketlerinde işlem tutarının 8.000-TL’yi aşması halinde de tahsilat ve ödemelerin banka veya özel finans kurumları ile posta idaresince düzenlenen belgelerle tevsiki zorunludur. 8.000-TL’yi aşan mal ve hizmet bedelinin farklı tarihlerde ödenmesi halinde de her bir ödemenin tahsilat ve ödemenin yapılacağı kurumlarca düzenlenen belgelerle tevsiki zorunludur. Söz konusu açıklamalarla Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 257’nci maddesindeki yetkiye dayanarak 320-323-324-332-337 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yapılan düzenlemeler ile ticari işlemler ve finansal hareketlerin taraflarının izlenmesi ve vergiyi doğuran olayların mali kurumların kayıt ve belgeleri yardımıyla tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Mahsup işlemi alıcı ile satıcı firma arasında daha önce  gerçekleşmiş sermaye hareketlerine dayalı ise hesapların karşılıklı olarak mahsup yoluyla kapatıldığı durumlarda finansal bir hareketten bahsedilemeyeceğinden, mahsup yoluyla kapatılan tutarların banka veya özel finans kurumları ile posta idaresince düzenlenen belgelerle tevsiki de zaten mümkün bulunmamaktadır. Ancak ortağın satmış olduğu mal karşılığı şirketten alacağı olduğu tutarın ödenmemiş sermayesinden fazla ise aradaki fark tutarının ise tevsik kapsamında olduğu ve ödemenin tahsilat ve ödemenin yapılacağı kurumlarca düzenlenen belgelerle tevsiki zorunludur. Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinde yer alan hükme göre mükerrer 257 inci madde ile getirilen zorunluluklara uymayan mükelleflere her bir işlem için usulsüzlük cezası kesilecektir. Ayrıca, mükellefler arası ticari işlemlerde birinin tahsilatı diğerinin ödemesi olacağından özel usulsüzlük cezası her iki mükellef için de uygulanacaktır. Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için bu maddeye göre uygulanan cezalardan az olmamak üzere işleme konu tutarın % 5'i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 800.000 TL'yi (411 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2012'den itibaren 880.000 -TL)geçemez. KAYNAK: Vergi Usul Kanunu 320-323-324-332-337-411 Sıra No’lu Genel Tebliğleri
Kaynak: Editör:
Etiketler: ŞİRKET, ORTAĞININ, ALACAĞININ, SERMAYE, BORCUNDAN, MAHSUBU, MÜMKÜN, MÜ? ,
Yorumlar
Haber Yazılımı