Haber Detayı
09 Ocak 2020 - Perşembe 20:23
 
ÖĞRETMENLERİN VE MEB MENSUPLARININ DİKKATİNE !!!
Eğitim Haberi
ÖĞRETMENLERİN VE MEB MENSUPLARININ DİKKATİNE !!!

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
TEBLİĞLER DERGİSİ
DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE
AYDA BİR ÇIKARILIR
İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939
CİLT: 83 OCAK 2020 SAYI: 2748
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı : 70693175-10.03-E.25238208 18.12.2019
Konu : Yönetmelik Değişiklikleri
BAKANLIK MAKAMINA
İlgi : İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Yönetim Kurulu Başkanlığının
19/09/2019 tarihli ve 7825 sayılı yazısı.
2 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Ocak 2020 - 2748
İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Yönetim Kurulu Başkanlığınca ilgi
yazı ile gönderilen “İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Aidat ve Sosyal
Yardımlar Yönetmeliğinde değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, “İlkokul Öğretmenleri
Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İkraz Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik”, “İlkokul Öğretmenleri Sağlık Ve Sosyal Yardım Sandığı Personel Ve İdari
İşler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve “İlkokul Öğretmenleri
Sağlık Ve Sosyal Yardım Sandığı Temsilciler Kurulu Seçim Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik” taslakları, karşılaştırma cetvelleri ve genel gerekçeler
ilişikte sunulmuştur. Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde söz konusu Yönetmelik
değişikliklerinin yürürlüğe konulmasını olurlarınıza arz ederim.
Dr. Hüseyin ACAR
 Genel Müdür V.
Ek: Ek Listesi
Uygun görüşle arz ederim.
 Reha DENEMEÇ
 Bakan Yardımcısı
O L U R
<…>
Prof. Dr. Ziya SELÇUK
Bakan
 Ocak 2020 - 2748 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 3
İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI
AİDAT VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- Ekim 2017 tarihli ve 2721 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan İlkokul
Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin
5 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) Evlenme Yardımının yapılabilmesi için üyelerden;
a) Form dilekçe,
b) Evlenme tarihlerini gösterir son altı aylık nüfus kayıt örneği,
istenir.”
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7- (1) Afet yardımı, Sandık üyesi iken ekonomik ve sosyal kayıplar meydana
getiren deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ, şiddetli fırtına, terör
gibi olaylara maruz kalanlara bir defaya mahsus olmak üzere; üyenin maliki bulunduğu
meskeni veya ikametinde bulunan ev eşyasının hasara uğraması halinde yapılan yardımdır.
(2) Yapılacak yardım miktarı; her yıl Yönetim Kurulunca belirlenir.
(3) Afete uğrayan karı kocanın her ikisinin de üye olması halinde, yardım her ikisine
de ayrı ayrı yapılır.
(4) Afet yardımının yapılabilmesi için üyelerden;
a) Form dilekçe,
b) Hasara uğrayan, mülkiyetinde bulunan mesken ise; tapu tescil belgesi ile afet ve
acil durum müdürlüğü veya mülki idare amirliğince ya da belediyeler tarafından hazırlanan
hasar tespit raporunun aslı veya bu mercilerce onaylı sureti,
c) Hasara uğrayan ev eşyası ise; üyenin afet tarihindeki ikametgâhını gösteren belge,
tapu veya kira sözleşmesi ile afet ve acil durum müdürlüğü veya mülki idare amirliğince
ya da belediyeler tarafından hazırlanan hasar tespit raporunun aslı veya bu mercilerce
onaylı sureti,
ç) Terör nedeniyle zarar görülmesi durumunda, afet riski altındaki alanlardan, kentsel
dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgenin Cumhurbaşkanlığı Kararının örneği ve
ilgili mülki idare amirliğinden veya belediyeden alacakları hasar durumunu gösterir belge,
istenir.”
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile altıncı fıkrasının
(ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
4 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Ocak 2020 - 2748
“(4) Sandık üyesi iken en az 120 ay aidat ödeyip, Sosyal Güvenlik Kurumu genel
emeklilik şartı olan kadınlar için 20, erkekler için 25 hizmet yılı ve prim ödeme gün sayısı
şartlarını taşımakla birlikte, yaş şartını taşımadığından yaşlılık aylığı bağlanması için
öngörülen süreyi tamamlamak için beklemek zorunda olanlara; bu durumlarını Sosyal
Güvenlik Kurumundan alacakları yazı ile ve çalıştıkları kurumdan ilişiklerini kestiklerini
belgelendirmeleri kaydıyla en son ödediği aidat tutarı esas alınarak emekli yardımı ödenir.”
“ç) Ölüm raporu ya da ölüm belgesi, vefat eden üyenin ikraz borcunun bulunması
durumunda ise tüm varisleri gösterir vukuatlı nüfus kayıt suretleri,”
MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Doğum yardımı, Sandık üyesi iken gerçekleşen doğumlar için bir defaya mahsus
olarak yapılan yardımdır. Doğum yardımının miktarı Sandık Yönetim Kurulunca belirlenir.”
MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Üyelerin veya bakmakla yükümlü oldukları kişilerin 3 günden fazla süren
tedavilerinde bu durumlarını resmi veya özel hastanelerden alacakları tedavinin başlangıç
ve bitiş tarihlerini gösterir sağlık raporu ile tevsik etmeleri kaydı ile Sandığa ait konaklama
tesislerinde konaklamaları halinde kendisi ve refakatinde bulunan 1 kişinin en fazla 10
güne kadar konaklama ücretlerinin 50 tutarı Sandık tarafından ödenir.”
MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklemiştir.
“(1) Sandık üyesi iken emekliye ayrılıp emekli yardımını almayanlar 90 takvim günü
içerisinde aidatlarını yatırmaları ve Sandığa yazılı bilgi vermeleri kaydıyla, üyeliklerini
devam ettirebilirler.”
“(5) Sandık üyesi iken 1/6/2012 tarihinden sonra Bakanlık bünyesinde olmak kaydı
ile üyelik kapsamı dışında başka bir göreve atananlar istemeleri halinde üyeliklerini
sürdürebilirler. Üyelik sürdürmek isteyenlerin üyeliğin son bulduğu tarihten itibaren 90
takvim günü içerisinde yazılı müracaat etmeleri gerekmektedir. İsteğe bağlı olarak üyelik
sürdürenler yürürlükte bulunan Sandık mevzuatına tabi olurlar.
(6) Ücretsiz izne ayrılanlar, izin süreleri içerisinde isterlerse emsallerine göre aidatlarını
yatırabilirler. İzin süreleri içinde sosyal yardım hak edişlerinin olması durumunda, aidat
kesintilerinin başlamasına müteakip sosyal yardım talepleri işleme alınır.
(7) Sandığa bağlı ortaklık, işletme veya iştiraklerde belirli veya belirsiz süreli hizmet
akdi ile çalışmak üzere ayrılanlar, istemeleri halinde üyeliklerini sürdürebilirler. Üyelik
sürdürmek isteyenlerin üyeliğin son bulduğu tarihten itibaren 90 takvim günü içerisinde
yazılı müracaat etmeleri gerekmektedir. İsteğe bağlı olarak üyelik sürdürenler yürürlükte
bulunan sandık mevzuatına tabi olurlar.”
 Ocak 2020 - 2748 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 5
MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Aidatların iade edilebilmesi için;
a) Form dilekçe;
b) Üyenin görev ve görev yerlerini gösterir güncel hizmet cetveli,
c) Üyenin görev/görev yeri değişikliklerini belgeleyeceği; atama kararnamesi / personel
nakil bildirimi veya istifa onay belgesi,
ç) Sandıktan emekli yardımı alıp, tekrar üyelik kapsamında bir göreve döndükten sonra
emekli olanlara aidat iadesi yapılabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumundan gönderilen
emekli aylığı bağlandığına dair resmi yazının fotokopisi,
d) Üyelik süresi 120 ayın altında olanların emekli olmaları halinde Sosyal Güvenlik
Kurumundan maaş bağlandığına dair yazı fotokopisi,
istenir.”
MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(2) Yardımlar ve aidat iadeleri Ana Statü’nün 15 inci maddesinin birinci fıkrası amir
hükümleri doğrultusunda Sandığın mali imkânları nispetince planlanarak ödenir.
(3) Yardımların ve aidat iadelerinin ödeme takvimini belirlemeye ve değiştirmeye
Yönetim Kurulu yetkilidir.”
MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(5) Sandığa ikraz borcu bulunan üyenin vefatı halinde yapılacak olan cenaze yardımı,
emanet hesaplara alınarak borç kapatıldıktan sonra varislere ödenir.”
MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Resmi kurumlardan online otomasyon sistemleri aracılığıyla temin edilen veriler
resmi evrak niteliğindedir.”
MADDE 11- Aynı Yönetmeliğe GEÇİCİ 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki madde eklenmiştir.
“Üyeliğe devam etme yürürlük
GEÇİCİ MADDE 3- Bu yönetmeliğin 13 üncü maddesinin yedinci fıkrasında bahsi
geçen üyeliğe devam etme 1/6/2019 tarihli ve 30791 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsünün değişikliğinin
yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.”
Madde 12- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
6 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Ocak 2020 - 2748
İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI
İKRAZ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- Ekim 2017 tarihli ve 2721 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan İlkokul
Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İkraz Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin
birinci ve üçüncü fıkraları, yedinci fıkrasının (b) bendi ve sekizinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Genel İkraz miktar ve vadeleri;
a) 12 aylık ikraz için 20.000,00 TL’ye,
b) 18 aylık ikraz için 25.000,00 TL’ye,
c) 24 aylık ikraz için 35.000,00 TL’ye,
ç) 36 aylık ikraz için 50.000,00 TL’ye,
d) 48 veya 60 aylık ikraz için 60.000,00 TL’ye,
kadardır.”
“(3) Evlilik ikrazının vadesi 18 ay olup; miktarı 6.000,00 TL’ye kadardır.”
 “b) Sandık üyesi iki kişinin müşterek ve müteselsil borçlu gösterilerek kullanılması
halinde miktarı 60.000,00 TL’ye,”
“(8) Gayrimenkul ikrazının miktar ve vadeleri;
a) 36 aylık ikraz için 50.000,00 TL’ye,
b) 48, 60 aylık ikraz için 60.000,00 TL’ye
kadardır.”
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendi ile
altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Genel ikraz dışındaki ikraz çeşitlerine ait ikraz borcu ile icralık borçlarının toplamı
ya da sadece icralık borçlarının toplamı genel ikraz limitini aşan üyenin,”
“(6) İcra ikrazı talebi kabul edilen üyenin, genel ikraz borcu bulunması durumunda
öncelikle ikraz borcunun kalan bakiyesi kullanacağı ikrazdan mahsup edilir. Bu durumdaki
üyeden, daha önce kullandığı genel ikraz borcuna ait taksitlerinin Yönetim Kurulunca
belirlenen oranını ödemiş olması şartı aranır.
(7) Gayrimenkul ikrazı talebi kabul edilen üyenin, genel ikraz borcu bulunması
durumunda öncelikle ikraz borcunun kalan bakiyesi kullanacağı ikrazdan mahsup edilir.
Bu durumdaki üyeden, daha önce kullandığı genel ikraz borcuna ait taksitlerinin Yönetim
Kurulunca belirlenen oranını ödemiş olması şartı aranır.”
 Ocak 2020 - 2748 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 7
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları, onbirinci
fıkrasının (a) bendinin 1 numaralı alt bendi, aynı fıkranın (b) bendinin 1 sayılı alt bendi ve
aynı fıkranın (c) bendi ile onikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) Sağlık ikrazından yararlanmak isteyen üyelerden, birinci veya ikinci fıkrada
istenilenlere ilave olarak;
a) Tedavi halinde, son altı ay içerisinde sağlık kuruluşlarından alınmış rapor,
b) Doğum halinde, doğumu takip eden altı ay içerisinde başvurmak kaydıyla nüfus
kayıt örneği,
c) Tüp bebek tedavisi halinde, tedavinin gerekliliğine veya tedavi görüldüğüne ilişkin
son 6 ay içerisinde alınmış Uzman Doktor Raporu,
(5) Afet ikrazından yararlanmak isteyen üyelerden birinci veya ikinci fıkrada istenilenlere
ilave olarak;
a) Hasara uğrayan mülkiyetinde bulunan mesken ise; tapu tescil belgesi ile afet ve acil
durum müdürlüğü veya mülki idare amirliğince ya da belediyeler tarafından hazırlanan
hasar tespit raporunun aslı veya bu mercilerce onaylı sureti,
b) Hasara uğrayan ev eşyası ise; üyenin afet tarihindeki ikametgâhını gösteren belge,
tapu veya kira sözleşmesi ile afet ve acil durum müdürlüğü veya mülki idare amirliğince
ya da belediyeler tarafından hazırlanan hasar tespit raporunun aslı veya bu mercilerce
onaylı sureti,
c) Terör nedeniyle zarar görülmesi durumunda, afet riski altındaki alanlardan, kentsel
dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgenin Cumhurbaşkanlığı Kararının örneği ve
ilgili mülki idare amirliğinden veya belediyeden alacakları hasar durumunu gösterir belge,”
 “1) Askerlik sevk belgesinin alınmasına müteakip son 6 ay içinde Genel Müdürlüğe
ulaşan, erteleme istenen süreyi belirten dilekçe,”
“1) Doğum vakasına müteakip son 6 ay içinde Genel Müdürlüğe ulaşan, erteleme
istenen süreyi belirten dilekçe,”
“c) Afete veya teröre maruz kalmaları nedeniyle taksit erteleme talebinde bulunan
üyelerden;
1) Erteleme talebine neden olan olayı müteakip son 6 ay içinde Genel Müdürlüğe
ulaşan, erteleme istenen süreyi belirten dilekçe,
2) Hasara uğrayan mülkiyetinde bulunan mesken ise; tapu tescil belgesi ile afet ve acil
durum müdürlüğü veya mülki idare amirliğince ya da belediyeler tarafından hazırlanan
hasar tespit raporunun aslı veya bu mercilerce onaylı sureti,
3) Hasara uğrayan ev eşyası ise; üyenin afet tarihindeki ikametgâhını gösteren belge,
tapu veya kira sözleşmesi ile afet ve acil durum müdürlüğü veya mülki idare amirliğince
ya da belediyeler tarafından hazırlanan hasar tespit raporunun aslı veya bu mercilerce
onaylı sureti,
8 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Ocak 2020 - 2748
4) Terör nedeniyle zarar görülmesi durumunda, afet riski altındaki alanlardan, kentsel
dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgenin Cumhurbaşkanlığı Kararının örneği ve
ilgili mülki idare amirliğinden veya belediyeden alacakları hasar durumunu gösterir belge,
istenir.”
“(12) İkraz çeşidine göre başvurularda istenilen belgelere ilave belge istenilmesine
veya mevcut belgelerin iptal edilmesine, ikraz komisyonunun değerlendirmesi ve Genel
Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulu yetkilidir.”
MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(5) Kabul edilen ikraz, üyenin hesabına gönderilmek üzere aracı kurumdaki Sandık
hesabına gönderilir, gönderildiği gün, ödeme işlemi gerçekleşmiş sayılır. Para transfer
işlemlerine ilişkin olarak üyeden veya sistemden kaynaklanan gecikme ve mükerrer işlem
süreleri dahi ödenmiş günlerden sayılır.”
MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) İkrazlara uygulanacak nema oranları;
a) İkraz ödeme gününden bir önceki iş günü ikraz komisyonunca temin edilen Türkiye
Bankalar Birliğine kayıtlı aktif büyüklüklerine göre ilk 10 (on) banka arasından ilk 5
bankanın; oran alınamaması durumunda ilk 10 (on) banka içerisinde takip eden bankanın
aynı vadelere uyguladığı aylık Tüketici Kredi Faizlerinin aritmetik ortalamasından, ikraz
komisyonunun değerlendirmesi ve Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulu
Başkanı tarafından belirlenen oranlarda,
b) Sandıkça uygulanan vadelere, bankalardan faiz oranı alınamaması durumunda,
mevcutta alınan faiz oranları üzerinden ikraz komisyonunun değerlendirmesi ve Genel
Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenen oranlarda,
indirim yapılarak belirlenir.”
MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(3) Evlilik ikrazı eşit taksitlerle geri ödenir. Evlilik ikrazından, ikraz komisyonunun
değerlendirmesi ve Genel Müdürlüğün teklifi üzerine, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından
belirlenen miktarda ikraz gideri alınır ve bu gider taksitlere eşit olarak yansıtılır. Evlilik
ikrazının taksit ödemelerinde erken ödeme indirimi yapılmaz.”
MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) İkraz alan üyenin ilk taksit ödeme günü, takip eden ayın maaş ödeme günüdür.
İlksan kesintilerinin, üyelerin maaşlarından harcama birimleri veya İlksan tarafından Hazine
ve Maliye Bakanlığı sistemi üzerinden yapılması sağlanır. Kesinti yapılmasını müteakip 15
gün içerisinde muhasebe birimlerince İlksan hesaplarına yatırılır.”
 Ocak 2020 - 2748 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 9
MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 22 - (1) Müşterek ve müteselsil borçlu göstererek ikraz alan üyenin, bir
taksitinin maaşından kesilememesi halinde, durum üyeye yazılı olarak bildirilir ve
taksitin 10 iş günü içerisinde ödenmesi istenir. Borçlu belirtilen sürede taksiti ödemez ise
kesilmeyen taksit ile birlikte müteakip taksit, müşterek ve müteselsil borçlunun maaşından
kesilir. Müşterek ve müteselsil borçlunun maaşından da kesilememesi halinde; borcun
tamamı için asil borçlu ile birlikte müşterek ve müteselsil borçlu aleyhine icra takibi yapılır.
(2) Söz konusu tahsili gecikmiş ikraz, kefalet sigortası kapsamında kullanılmış
ise dosya, ilgili sigorta şirketine poliçe kapsamındaki iş ve işlemlerin ifası maksadıyla
devrolunur.
(3) Üyenin ikraz borcuna mahsuben yaptığı taksit ödemesinin ilgili taksit tutarından
fazla olması halinde, fazlalığa konu meblağ, emanet hesaba alınır. Emanet hesaba alınan
tutarlar; üyenin geciken taksitleri var ise ve söz konusu emanet hesap bakiyesi, geciken
taksit tutarının tahsiline yeterli ise geciken taksitler mahsup olunarak tahsilat yapılır.
Üyenin geciken taksiti yok ise, emanet hesapta tutulan bakiye, üyenin yazılı olarak belirttiği
herhangi bir banka hesabına iade olunur.”
MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) İkraz ödemelerine ilişkin havale işlemlerini gerçekleştiren kurum ile Sandık arasında
bir protokol düzenlenir. İkraz havalesine ilişkin iş ve işlemlerin ne şekilde yapılacağı bu
protokol ile belirlenir.”
MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve altıncı
fıkrasının (c) bendi aşağıdaki değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
 “g) Genel ikraz borcu”
 “c) Afete veya teröre maruz kalan üyelerin kullanmış oldukları veya yeni kullanacakları
ikrazlara ait taksitlerini nemalı olarak 6 aya kadar ertelemeye,”
 “(7)Askerlik veya doğum sebebiyle ücretsiz izinde olan üyenin vadesi geçmiş ikraz
borcu olması ve ödememesi halinde, üyenin ikrazı göreve başlangıç tarihine kadar her
ayın sonunda bir ay süre ile resen nema yansıtılarak ertelenir. Bu durumdaki üyeden,
erteleme gerçekleşene kadar geçen süre için gecikme zammı tahsil edilmez.
(8) Ertelenen ikrazlardan,
a) Ek damga vergisi ve ek hayat sigortası primi,
b) Kefalet sigortası kapsamında ikraz kullanan üyeler için, (a) bendinde belirtilen
kesintilere ilaveten ikraz kefalet sigortası primi,
tahsil edilir.”
Madde 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
10 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Ocak 2020 - 2748
İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI
PERSONEL VE İDARİ İŞLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- Aralık 2008 tarihli ve 2615-EK sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan İlkokul
Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Personel Yönetmeliğinin adında yer alan
“VE İDARİ İŞLER” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) ve (j) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“i) Müşavir: İdari, mali ve teknik konularda danışmanlık yapan kişileri,
j)Uzman, uzman yardımcısı, veri hazırlama ve kontrol işletmeni: Veri girişi, yazışmalar,
evrak girişi, tahakkuk işlemleri ve benzeri büro hizmetlerini yürütenleri,”
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9/A maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(1) Yönetim Kurulu Başkanlık Müşaviri idari, mali ve teknik konularda Yönetim Kurulu
Başkanlığına danışmanlık yapar ve makamca tevdi olunacak görevleri yerine getirir.
(2) Genel Müdürlük Müşavirleri idari, mali ve teknik konularda ve uzmanlık alanlarına
göre Genel Müdüre danışmanlık yaparlar ve makamca tevdi olunacak görevleri yerine
getirirler.”
MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“ı)Mülkiyeti Sandığa ait demirbaşlar, taşıtlar ve gayrimenkullerin inşaat, tadilat, tamirat,
bakım, onarım, temizlik, sigorta, ısıtma ve aydınlatma işlemleri ile ulaşım ve yemekhane
hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi,”
MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 26- (1) Sandıkta çalışacak personelde aranacak şartlar ve istenilen belgeler:
a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
b) Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını bitirmiş olmak,
c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
ç) 4857 sayılı Kanunun eski hükümlü kadrolarına ilişkin madde hükümleri saklı kalmak
kaydıyla ve taksirle işlenen suçlar hariç olmak üzere; Türk Ceza Kanununun 53 üncü
maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya
daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı
işlenen suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya
karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 
 Ocak 2020 - 2748 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 11
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Yukarıda sayılan suçlardan biriyle hüküm giymemiş olduğunu arşiv kaydını da ihtiva
eden “Adli Sicil Belgesi” ile ibraz etmek,
e) 4857 sayılı Kanunun engelli kadrolarına ilişkin madde hükümleri saklı kalmak
kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya
vücut sakatlığı ile engelli olmamak, görevini yapmaya mani akli veya bedeni bir hastalığı
bulunmadığını tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak “Sağlık Kurulu Raporu” ile
ibraz etmek,
f) Sandık, Sandığa bağlı tüm birimler ile işletme ve iştiraklerde bulunduğu pozisyona
eşdeğer statüde çalışmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek.
(2) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerine alınacak personelde aranacak özel şartlar,
a) Genel Müdür olarak atanacaklar için;
1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi
ve idari bilimler fakültelerinden yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim
kurumlarından mezun olmak.
2) Beş yılı en az Genel Müdür, genel müdür yardımcısı veya eşdeğer statüdeki
görevlerde olmak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarında, bankacılık sektöründe veya
Ffinans sektöründeki kuruluşlarda toplam en az on yıl iş tecrübesine sahip olmak ya da iki
yılı genel müdür yardımcılığında olmak üzere Sandık bünyesinde toplam en az sekiz yıl
veya beş yılı en az müdürlük ve dengi görevlerde olmak üzere Sandık bünyesinde toplam
en az on yıl görev yapmış olmak.
b) Genel müdür yardımcısı olarak atanacaklar için;
1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi
ve idari bilimler fakültelerinden yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim
kurumlarından mezun olmak.
2) Kamu kurum/kuruluşları, bankacılık veya finans sektöründe en az beş yılı genel
müdür yardımcısı, idari veya mali işlerle ilgili daire başkanı ve eşdeğer statüdeki görevlerde
olmak kaydıyla on yıl iş tecrübesine sahip olmak ya da Sandık bünyesinde en az beş yılı
müdür veya hukuk müşaviri olmak üzere toplam en az sekiz yıl görev yapmış olmak.
c) Yönetim Kurulu Başkanlık Müşaviri olarak atanacaklar için Sandıkta en az 1 yıl Genel
Müdürlük yapmış olmak, Genel Müdürlük Müşaviri olarak atanacaklar için ise Sandıkta en
az 2 yıl Genel Müdür Yardımcılığı yapmış olmak şartı aranır.
ç) Hukuk müşaviri olarak atanacaklar için;
1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
12 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Ocak 2020 - 2748
2) En az beş yıl avukatlık yapmış veya kamu kurum ve kuruluşlarında mesleği ile ilgili
olarak en az beş yıl çalışmış olmak.
d) Bilgi işlem müdürü olarak atanacaklar için;
1) Üniversitelerin Fen Edebiyat ve Mühendislik Fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili
makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun
olmak,
2) Tercihen iyi derecede İngilizce biliyor olmak,
3) İyi derecede bilgisayar kullanmak ve çalışma alanına ilişkin programlara hâkim
olmak,
4) En az iki işletim sisteminin uygulamasını ve en az iki programlama dilini bilmek.
e) Birim müdürü olarak atanacaklar için;
1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi
ve idari bilimler fakültelerinden yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim
kurumlarından mezun olmak.
2) En az beş yılı müdür ve dengi görevlerde olmak kaydıyla, kamu kurum ve
kuruluşlarında, profesyonel fon/portföy/risk yöneticiliklerinde, bankacılık sektöründe veya
özel sektör kuruluşlarında toplam en az on yıl iş tecrübesine sahip olmak ya da Sandık
bünyesinde en az beş yılı şeflik veya en az üç yılı kontrolörlük ve hukuk müşavirliği
görevlerinde olmak üzere toplam en az sekiz yıl görev yapmış olmak.
f) Bağlı birim müdürü olarak atanacaklar için;
1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi
ve idari bilimler fakültelerinden yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim
kurumlarından mezun olmak.
2) En az beş yılı müdürlük ve dengi görevlerde olmak kaydıyla, bağlı birimin iştigal
ettiği konuda faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarında toplam en az on yıl iş
tecrübesine sahip olmak ya da Sandık bünyesinde en az beş yılı şeflik görevinde olmak
üzere toplam en az sekiz yıl görev yapmış olmak.
g) Avukat olarak atanacaklar için;
1) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş
yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.
ğ) Kontrolör olarak atanacaklar için;
1) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme fakülteleri ile fakültelerin ve yüksekokulların
en az dört yıllık eğitim veren ekonomi, işletme, maliye, kamu yönetimi bölümlerinden 
 Ocak 2020 - 2748 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 13
veya Yüksek Öğretim Kurumu tarafından yukarıda belirtilen fakültelere denkliği onanmış
Yabancı ülkelerdeki fakülte ve yüksekokullardan birisini bitirmiş olmak,
2) Özgeçmiş ve sicili bakımından kontrolörlük görevine atanmasına engel bir durumu
bulunmamak,
3) Devlette veya özel hukuk tüzel kişiliklerinde en az 5 yıl Denetim Hizmetleri,
Bankacılık, Sigortacılık alanlarında çalışmış veya Genel Müdürlük bünyesinde en az 5
yıl süre ile görev yapmış olanlar arasından Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu
tarafından atanır.
h) Şef olarak atanacaklar için;
1) En az 4 yıl eğitim veren yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,
2) Sandık bünyesinde toplam en az iki yıl uzman olarak görev yapmış olmak,
3) İyi derecede bilgisayar kullanabilmek.
ı) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak atanacaklar için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) İyi derecede bilgisayar kullanabilmek,
3) Kamu Personeli Seçme Sınavından belirlenen puan türünde en az 70 puan almış
olmak.
i) Uzman yardımcısı olarak atanacaklar için;
1) Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren yüksekokul veya Fakültelerinden
birisinden mezunu olmak,
2) İyi derecede bilgisayar kullanabilmek,
3) Kamu Personeli Seçme Sınavından belirlenen puan türünde en az 70 puan almış
olmak.
j) Uzman olarak atanacaklar için;
1) Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren yüksekokul veya Fakültelerinden
birisinden mezunu olmak,
2) Sandık bünyesinde toplam en az bir yıl uzman yardımcısı olarak görev yapmış
olmak veya veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapmakta iken 4 yıllık fakülte/
yüksekokul bitirmek kaydı ile en az beş yıl görev yapmış olmak,
k) Koruma ve güvenlik görevlisi olarak atanacaklar için;
1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
2) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,
l) Diğer personel olarak atanacaklar için, en az lise ve dengi okul mezunu olmak
şartları aranır.
14 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Ocak 2020 - 2748
(3) Diğer personel statüsünde istihdam edilecekler için; günün şartlarına ve yaptırılacak
işin mahiyetine göre Yönetim Kurulunca belirlenen özel şartlar aranır.”
MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Personele yetkili amirin uygun gördüğü zamanlarda, iş sözleşmesinde belirtilen
süreler kapsamında ve İş Kanunu hükümleri çerçevesinde yıllık ücretli izin verilir. Yıllık
ücretli izin süresinin tamamının aynı yılda bir defada veya bir sonraki yılda kullanılması
esastır. Personelin isteği ve yetkili amirin uygun görmesi durumunda yıllık izinler bölümler
halinde de kullandırılabilir. Yıllık ücretli izin dışındaki diğer izinler de İş Kanununun ilgili
hükümleri doğrultusunda verilir.”
MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(4) Ücretsiz izinli olarak geçirilen süreler hizmette geçmiş sayılmaz. Çalışanlar,
ücretsiz izin döneminde Ekim 2017 tarihli ve 2721 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan
İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Aidat ve Sosyal Yardımlar
Yönetmeliği hükümleri gereğince yapılan sosyal yardımlar haricinde hiçbir ödemeye hak
kazanamazlar.”
MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Uyarma cezasını gerektiren disiplin işlemleri hariç olmak üzere, disiplin amirlerince,
Denetleme Kurulu Üyelerince, muhakkiklerce, müfettişlerce veya kontrolörlerce hazırlanan
soruşturma dosya veya raporları, disiplin kurulunda görüşülerek mali sorumluluk durumunda
varsa alınacak tedbirlerle birlikte karara bağlanarak Yönetim Kuruluna sunulur.”
MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç)
bentleri ile üçüncü, dördüncü ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlık Müşaviri için 9 katından,
b) Genel Müdür Yardımcıları ve Genel Müdürlük Müşavirleri için 6 katından,
c) Birim müdürleri, hukuk müşavirleri, avukatlar ve kontrolörler için 5 katından,
ç) Şefler için 4 katından,”
“(3) Sandık personeline, aylık net sözleşme ücretleri içerisinde, unvanları, görev, yetki
ve sorumlulukları da dikkate alınarak ayrıca Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek miktarda görev tazminatı ödenebilir. Görev tazminatı ilgili personel bu görevi yürüttüğü sürece
ödenir.
(4) Aylık sözleşme ücretleri çalışılan ayın son işgününde ödenir. Ay içinde göreve başlayanların o aya ait ücretleri, çalıştıkları süre dikkate alınarak aylık sözleşme ücretinin 30’a
bölünmesi ile günlük ücret çarpılarak ilgili ayın son işgününde ödenir.” 
 Ocak 2020 - 2748 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 15
“(7) Sandık personeline çalışma karşılığında; bu Yönetmelikte yer alan ücretler haricinde herhangi bir ücret ödemesi yapılamaz.”
MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(1) Kanuni izin, geçici görev ve benzeri sebeplerle geçici olarak görevlerinden ayrılan
personelin yerine veya boş kadrolara, aynı veya alt pozisyondaki personelin vekâlet
etmesi esastır.”
“(4) Vekâlet eden personelin aynı pozisyonda olması halinde ayrıca bir ücret ödenmez.
Ancak vekâlet eden personelin alt pozisyonda olması ve vekâlet süresinin bir ayı geçmesi
halinde bir ayı geçen süreler için vekâlet eden personele net görev tazminatı ile vekâlet
edilen pozisyon için ödenen net görev tazminatı arasındaki fark ayrıca net olarak ödenir.
(5) Sandık kadrolarına kurum dışından vekâleten atama ve/veya görevlendirme
yapılamaz.”
MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 67 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(2) İş Kanununun 18 inci maddesinin son fıkrasında sayılan Sandığın İşveren Vekilleri,
Ana Statünün 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince yukarıdaki fıkradan ve bu
Yönetmeliğin 66 ncı ve 68 inci maddelerinden istisnadır.
(3) İşveren Vekili sıfatında görev yapan personel, görevden ayrılma veya alınma
hallerinde kadro, unvan ve hizmet süreleri dikkate alınarak bu yönetmeliğin 9/A maddesinde
tanımlanan görevlere atanır.
(4) İşveren Vekillerinin, taksirle işlenen suçlar hariç olmak üzere; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaları halinde sözleşmeleri
ihbarsız ve tazminatsız olarak fesih olunur.”
MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 77 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Kısmi süreli statüde çalışanlar hariç olmak üzere çalışanlar, 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanununa göre tacir veya esnaf sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret
ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif
şirketlerde ortak veya komandit şirketlerde komandite ortak olamazlar. Üyesi oldukları
yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri ile kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim
ve denetim kurulları üyelikleri ile Sandığın ortağı veya üyesi olduğu her türdeki iştirak ve
oluşumlarda kurumu temsilen alacakları görevler ve özel kanunlarda ve bu Yönetmelikte
belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.”
16 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Ocak 2020 - 2748
MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 79 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 79- (1) Sandık kadrolarında görev yapan personel;
a) Kanunlardaki istisnai haller ve Bakanlık makamının uygun gördüğü durumlar hariç
olmak üzere Sandık dışında geçici veya sürekli olarak görevlendirilemez.
b) Kooperatifler, vakıflar, dernekler, birlikler, meslek odaları ve kamu kurum ve
kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde üstlenilecek yönetim kurulu üyeliği, denetim
kurulu üyeliği, denetçilik, bilirkişilik ve danışma görevleri ile mahkemelerce tevdi olunan
mahdut görevler bu madde hükmünden istisnadır.
c) Sandıkça kurulan iktisadi işletmelerde, sermayesinin tamamı Sandığa ait olan
şirketlerde veya bu şirketlerce işletilen iktisadi işletme veya müesseselerde, Genel
Müdürlüğün teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile geçici veya sürekli olarak görevlendirilebilir,
sürekli olarak yapılacak olan görevlendirmelerde personel tüm özlük hak ve alacakları ile
birlikte yeni iş yerine nakil olunur, bu madde kapsamında görevlendirilen veya nakledilenler,
lüzumu halinde Genel Müdürlüğün teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile asli görevlerine veya
atanacakları eşdeğer pozisyonlara göre özlük hakları ile birlikte Sandık kadrolarına geri
dönebilir.”
MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin EK-1 listesi Ek-1’ deki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 15- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 16- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
 Ocak 2020 - 2748 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 17
EK-1
İLKSAN PERSONELİ DİSİPLİN AMİRLERİ
1) Disiplin Amirleri
Disiplin Cezası Verilecek Personel 1.Disiplin Amiri 2.Disiplin Amiri
a) Genel Müdür ve Yönetim Kurulu
Başkanlık Müşaviri Yönetim Kurulu Başkanı ---
b) Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür
c) Özel Kalem Müdürlüğü
1) Özel Kalem Müdürü Genel Müdür
2) Özel Kalem Müdürlüğünde görevli
Yönetici ve diğer personel Özel Kalem Müdürü Genel Müdür
ç) Hukuk Müşavirliği
1) I.Hukuk Müşaviri Genel Müdür
2) Hukuk Müşaviri I.Hukuk Müşaviri Genel Müdür
3) Hukuk Müşavirliğinde görevli Avukat,
Yönetici ve diğer personel Hukuk Müşaviri I.Hukuk Müşaviri
d) Sandık Kontrolörleri, Genel Müdürlük
Müşavirleri ve Bilgi İşlem Müdürü Genel Müdür
e) Hizmet Birimleri
1) Birim Müdürü İlgili Genel Müdür
Yardımcısı Genel Müdür
2) Birim Müdürlüklerinde görevli
Yönetici ve diğer personel İlgili Birim Müdürü İlgili Genel Müdür
Yardımcısı
f) Bağlı Birimler
1) Müdür İlgili Genel Müdür
Yardımcısı Genel Müdür
2) Bağlı birimlerde görevli
Yönetici ve diğer personel Birim Müdürü İlgili Genel Müdür
Yardımcısı
18 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Ocak 2020 - 2748
İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI
TEMSİLCİLER KURULU SEÇİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- Haziran 2018 tarihli ve 2729-EK sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan İlkokul
Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Temsilciler Kurulu Seçim Yönetmeliğinin 6
ncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) Seçim sonuçları bir tutanakla tespit ve ilan olunduktan sonra, il millî eğitim
müdürlüklerince Bakanlık Makamı ile Sandık Genel Müdürlüğüne bildirilir.
(5) Herhangi bir sebeple boşalan asıl üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere
en çok oy alan yedek üye çağrılır. Yedek üyenin bulunmaması halinde; il milli eğitim
müdürlüğünce uygun görülecek bir tarihte mevcut ilçe temsilcilerinin dahil olduğu il temsilci
seçimi yapılır. Seçim sonucunda belirlenen 1 asıl ve 1 yedek üye Genel Müdürlüğe bildirilir.”
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
 Ocak 2020 - 2748 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 19
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
Sayı 40
 Konu: Özel Sınav Koleji İngilizce Dersi (Okul
Öncesi ve 1-12. Sınıflar) Öğretim
Programı
Tarih 23/12/2019
Kurulda Gör. Tarihi 05/12/2019
Önceki Kararın
Tarih ve Sayısı
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 19/11/2019 tarihli ve 10058203-101.02-
E.22909508 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Özel Sınav Koleji İngilizce Dersi
(Okul Öncesi ve 1-12. Sınıflar) Öğretim Programı’nın ekli örneğine göre kabulü hususunu
uygun görüşle arz ederiz.
H. İbrahim KAHRAMAN
Üye
Prof. Dr. Bahri ATA
Üye
Ercan TÜRK
Üye
Toper AKBABA
Üye
Doç. Dr. Mustafa OTRAR
Üye
Dr. Hüseyin KORKUT
Üye
Dr. Hasan KAVGACI
Üye
Kâmil YEŞİL
Üye
Dr. Mehmet SÜRMELİ
Üye
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Üye
Prof. Dr. Burhanettin DÖNMEZ
Kurul Başkanı
UYGUNDUR
…/…/2019
Ziya SELÇUK
Millî Eğitim Bakanı
20 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Ocak 2020 - 2748
D U Y U R U L A R
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADI SOYADI GÖREV YERİ
 ADAYLIĞIN
KALDIRILDIĞI
TARIH
Kübra YILMAZ Personel Genel Müdürlüğü 04.11.2019
Hatice ERDOĞAN Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 05.11.2019
Serkan CANDEMİR Personel Genel Müdürlüğü 11.11.2019
Semra SOYLU Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğü 27.11.2019
Abdullah KAYAR Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri
Genel Müdürlüğü 28.11.2019
Gökhan KARAYILAN Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri
Genel Müdürlüğü 28.11.2019
Safiyete OMAÇ Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğü 02.12.2019
Uğur YAZAR Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 03.12.2019
Nihal BÜTÜN Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğü 05.12.2019
Güliz ÇİMEN Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 12.12.2019
Akın KAYIKLIK Personel Genel Müdürlüğü 23.12.2019
Ali OK Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri
Genel Müdürlüğü 23.12.2019
 Ocak 2020 - 2748 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 21
İ Ç İ N D E K İ L E R
Sayfa No
1. Yönetmelik Değişiklikleri 1
2. Özel Sınav Koleji İngilizce Dersi (Okul Öncesi ve 1-12. Sınıflar) Öğretim
Programı 19
3. Duyurular 20
İNTERNET ADRESİ
http://tebligler.meb.gov.tr
Tebliğler Dergisi, elektronik ortamda yayımlandığından abone kaydı alınmamaktadır.
Tel: 0 (312) 413 19 17
 0 (312) 413 19 13
Fax: 0 (312) 222 40 85

DERS KİTAPLARI VE YAYIMLAR DAİRE BAŞKANLIĞI – ANKARA 2020

Kaynak: Editör:
Etiketler: ÖĞRETMENLERİN, VE, MEB, MENSUPLARININ, DİKKATİNE, !!!,
Yorumlar
Haber Yazılımı