Haber Detayı
14 Haziran 2015 - Pazar 20:10 Bu haber 187 kez okundu
 
MHK Rizeli Başkanı İle Rize'de Toplanıyor.
Diğer Haberi
MHK Rizeli Başkanı İle Rize'de Toplanıyor.

DÜN TRAB­ZON­’DA TOP­LA­NAN MHK BU­GÜN­’DE RİZE'DE TOP­LA­NI­YOR

Kısa ismi TFF olan Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu'nun kalbi ko­nu­mun­da olan MHK bugün Rize'de top­la­nacak. Ri­ze­li Hem­şe­ri­miz Yusuf NA­MOĞ­LU'nun Baş­kan­lı­ğın­da­ki 8 ki­şi­lik Mer­kez Hakem Ku­ru­lu ilk top­lan­tı­sı­nı dün komşu Trab­zon­’da yaptı. Adeta Doğu Ka­ra­de­niz çı­kar­ma­sı yapan MHK bu­gün­de Baş­kan­la­rı olan Yusuf NA­MOĞ­LU­’nun mem­le­ke­ti Rize'de top­la­na­cak.

// Ta­ri­hin­de ilk kez Rize'de top­la­na­cak olan MHK Rize'de görev yapan Ha­kem­ler, Göz­lem­ci­ler ve Tem­sil­ci­ler­le bir araya gel­dik­ten son­ra­da çe­şit­li zi­ya­ret­ler­de bu­lu­na­cak­lar. Geç­miş dö­nem­ler­de de MHK Baş­kan­lı­ğı yapan Ri­ze­li Hem­şe­ri­miz Yusuf NA­MOĞ­LU 15.12.2014 ta­ri­hin­den be­ri­ Yıl­dı­rım DEMİRÖREN' in Baş­ka­nı ol­du­ğu TFF'nin MHK Baş­kan­lı­ğı­na 2. kez ata­nan isim ol­muş­tu. Anım­sa­na­ca­ğı gibi Yusuf NA­MOĞ­LU geç­miş dö­nem­ler­de Be­şik­taş Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı ve ANAP'dan da İstan­bul Mil­let­ve­kil­li­ği ya­pa­rak ilk­le­re imza atan isim ol­muş­tu. İnş. Yüks. Mü­hen­di­si­de olan Ri­ze­li Hem­şe­ri­miz Yusuf NA­MOĞ­LU Türk Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu­nun özerk ol­ma­sın­da da büyük kat­kı­sı ve rolü ol­muş­tu. Yusuf NA­MOĞ­LU­'nun Baş­ka­nı ol­du­ğu Mer­kez Hakem Ku­ru­lun­da (MHK'de),An­ka­ra'dan Metin TOKAT, Ko­ca­eli'nden Bedri DÖL­KE­LEŞ, An­tal­ya'dan İlhami KAP­LAN, İzmir'den Erol ERSOY, Mer­sin'den Kadir TOZLU, İstan­bul'dan Fahir ERSOY, Ma­ni­sa'dan İbra­him AKSOY ve Trab­zon'dan Ali­can LAKOT görev ya­pı­yor. Bu­gün­kü top­lan­tı'nın ar­dın­dan Yusuf NA­MOĞ­LU'nun Baş­kan­lı­ğın­da­ki MHK üye­le­ri Rize'den ay­rı­lıp İstan­bul'a dö­ne­cek­ler.
Kaynak: Editör:
Etiketler: MHK, Rizeli, Başkanı, İle, Rize'de, Toplanıyor.,
Yorumlar
Haber Yazılımı